Algemene voorwaarden Een Briljante Look

Een Briljante Look is gevestigd in Dronten en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 69020981. De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Een Briljante Look en haar opdrachtgevers. Een Briljante Look accepteert geen Algemene Voorwaarden van een ander partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 1: Algemeen

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten waarbij een opdrachtgever gebruik maakt van de visagisten, hairstylisten, stylisten, etc. niet in dienst zijnde bij Een Briljante Look maar als zelfstandig werkende en ingezet door Een Briljante Look.

Artikel 2: Tarieven

Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief 6% en/of 21% BTW.

2.1 Een Briljante Look kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken van een visagist geldt het uurtarief. De visagist/schoonheidsspecialist wordt in dit geval geboekt voor een halve of een hele dag. Een halve dag is gebaseerd op 4 werkuren en een hele dag op 8 werkuren.

2.2 Het eerste overschreden uur overeenkomstig het contract zal worden geboekt als overuur en gefactureerd worden als het basis uurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen eveneens worden gebaseerd op het standaard uurtarief echter met bijtelling van 50%.

2.3 Voor werkzaamheden van de visagist/schoonheidsspecialist tussen 24:00 en 08:00 uur zal Een Briljante Look 200% van het basis uurtarief berekenen.

Artikel 3: Voorbereidende vergaderingen

In het geval van een vergadering/kennismaking niet plaatsvindend ten kantore van Een Briljante Look of buiten de woonplaats van de visagist worden gemaakte openbaar vervoerskosten of in het geval van reizen met de auto een kilometervergoeding à € 0,26 per kilometer gefactureerd.

Artikel 4: Reiskostenvergoeding

4.1 De door de visagist/schoonheidsspecialist gemaakte reiskosten voor zijn of haar werkzaamheden zijn voor de rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op gemaakte openbaar vervoerskosten of in het geval van reizen met de auto een kilometervergoeding à € 0,26 per kilometer.

4.2 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor de rekening van de opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en Een Briljante Look.

Artikel 5: Annulering

5.1 Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 30ste dag voor de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever het volgende percentage annuleringskosten verschuldigd:

a) Bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 7e dag voor de opdacht 50%.
b) Bij annulering vanaf de 7e dag tot de dag voor de opdracht het volledige factuurbedrag.

5.2 Wanneer de opdrachtgever het geboekte bruidsarrangement, waar korting bij is verleend, annuleert na plaatsvinden van de proefsessie wordt deze korting verrekend met het te restitueren bedrag of is opdrachtgever de reeds verrekende korting verschuldigd aan Een Briljante Look.

5.3 In geval van overmacht w.o. ziekte van de visagist/schoonheidsspecialist zal Een Briljante Look in overleg met de opdrachtgever een oplossing zoeken. Een Briljante Look kan te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast.

Artikel 6: Betaling/Reservering van de opdrachten

6.1 Wijze van betaling en reservering: De boeking is pas definitief indien het volledige factuurbedrag voldaan is. Indien het totale factuurbedrag niet is voldaan 14 dagen na ontvangst van de factuur zal de boeking automatisch geannuleerd worden door Een Briljante Look.

6.2 Reclamaties ten opzichte van de factuur: De opdrachtgever dient binnen 8 dagen schriftelijk + telefonische melding gemotiveerd in te gaan op detoegezonden factuur. Na deze termijn wordt hij geacht in te stemmen met de inhoud van de factuur.

6.3 Overschrijding genoemde betalingstermijn: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn bij artikel 6.1 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het gehele gefactureerde bedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

6.4 Kosten van invordering: Alle kosten van invordering bij verzuim van betaling door opdrachtgever, zowel buitengerechtelijk als rechtelijk, komen ten laste van opdrachtgever. Deze worden op een minimum gesteld van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Nakoming van de afspraken: Een Briljante Look is niet aansprakelijk voor schade, die mocht zijn ontstaan, wanneer visagist/schoonheidsspecialist bij enige afspraak die al dan niet door tussenkomst van Een Briljante Look tussen opdrachtgever en visagist/hairstylist tot stand is gekomen, niet of gebrekkig nakomt.

7.1 b Schade aan opdrachtgever: Een Briljante Look is niet aansprakelijk voor schade die aan de opdrachtgever wordt toegebracht door een visagist/schoonheidsspecialist, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de visagist/schoonheidsspecialist. De opdrachtgever dient binnen 48 uur hiervan telefonisch en schriftelijke melding te maken. Is hier sprake van opzet of grove schuld dan zal de opdrachtgever dit bij de visagist/schoonheidsspecialist verhalen.

7.2 Schade aan opdrachtgever door Een Briljante Look: Een Briljante Look is niet aansprakelijk voor schade die aan opdrachtgever wordt toegebracht door Een Briljante Look, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Een Briljante Look.

7.3 Vrijwaring door opdrachtgever: Opdrachtgever vrijwaart Een Briljante Look van aanspraken in verband met schade die aan derden is toegebracht door Een Briljante Look of de visagist/schoonheidsspecialist in uitvoering van de werkzaamheden voor de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Een Briljante Look.

7.4 Een Briljante Look is niet aansprakelijk voor allergie reactie of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen/make-up producten van het merk MAC Cosmetics .

Artikel 8: Klachten over visagist / schoonheidsspecialist ~ weigering

De voorwaarde van het erkennen van een klacht jegens Een Briljante Look is dat de klacht gegrond moet zijn en dat de opdrachtgever de klacht stelt onder opgave van redenen en zo nodig bewijst.

Artikel 9: Geschillenregeling

Op alle overeenkomsten ontstaan uit een bij Een Briljante Look geplaatst opdracht, worden beoordeeld naar Nederlands recht.